Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Szanowni Państwo,

dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni,

Rektor Akademii Nauk Stosowanych Elblągu 
zaprasza do udziału w

 

III OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ „SAMORZĄD TERYTORIALNY
W POLSCE – STAN OBECNY I PERSPEKTYWY”

Samorząd terytorialny w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego

 

19 października 2023 r.

 

Organizator

Instytut Ekonomiczny

Akademii Nauk Stosowanych Elblągu

Miejsce obrad

Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu, Aleja Grunwaldzka 137

 

Patronat Honorowy

dr Gustaw Marek Brzezin, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

KOMITET PROGRAMOWY:

prof. dr hab. Tomasz Bąkowski, Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego Wydziału

Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

dr Rafał Batkowski, b. Naczelnik Zarządu Operacji Antyterrorystycznych w Komendzie Głównej Policji

dr hab. Grażyna Cern., prof. uczelni, Instytut Ekonomiczny Akademii Nauk Stosowanych Elblągu

dr hab. Jarosław Dobkowski, prof.  UWM, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

prof. dr hab. Roman Kisiel, Instytut Ekonomiczny Akademii Nauk Stosowanych Elblągu

nadinspektor Tomasz Klimek, Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie

prof. dr hab. Arkadiusz Letkiewicz, prof. Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej

nadinsp. Policji  w st. spocz Adam Rapacki, Prezes Stowarzyszenia Generałów Policji RP

dr hab. Roman Stawicki, prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

dr hab. inż.  Andrzej Urban, prof. Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

dr hab. Piotr Uziębło, prof. UG, Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY:

mgr inż. Krzysztof Starańczak, Dyrektor IE ANS w Elblągu – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

dr hab. Krzysztof Sidorkiewicz, prof. uczelni, Zastępca Dyrektora IE ds. naukowych i organizacyjnych ANS w Elblągu

dr Katarzyna Olszewska, Zastępca Dyrektora IE ds. kształcenia ANS w Elblągu

dr inż. Marcin Bukowski, Instytut Ekonomiczny ANS w Elblągu

dr Olga Filaszkiewicz, Instytut Ekonomiczny ANS w Elblągu

dr Henryk Gawroński, prof. uczelni, Instytut Ekonomiczny ANS w Elblągu

dr Krzysztof Grablewski, Instytut Ekonomiczny ANS w Elblągu

dr inż. Hanna Mierzejewska, Instytut Ekonomiczny ANS w Elblągu

dr Ewa Pachura, Instytut Ekonomiczny ANS w Elblągu

dr Paweł Kardasz, Instytut Ekonomiczny ANS w Elblągu

dr Szymon Kisiel, UWM w Olsztynie, Instytut Ekonomiczny ANS w Elblągu

 

 

Sekretariat konferencji:

mgr Edyta Ocicka
Instytut Ekonomiczny ANS w Elblągu
Aleja Grunwaldzka 137
82-300 Elbląg
tel.: 55 629 06 54 / e-mail: Turn on Javascript!

 

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

9.30 – rejestracja uczestników

 

10.00 -11.40rozpoczęcie konferencji (Aula 207/208 C). Sesja I – Sesja plenarna

 

 

  • Przywitanie: dr hab. Krzysztof Sidorkiewicz, prof. uczelni, ANS w Elblągu
  • Wystąpienie JM Rektora ANS w Elblągu dra inż. Jarosława Niedojadło, prof. uczelni
  • Wystąpienie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego dra Gustawa Marka Brzezina

 

Moderator:  mgr inż. Krzysztof Starańczak, Gen. Policji w st. sp., Dyrektor Instytutu Ekonomicznego ANS w Elblągu

 

10.15-10.30  nadinsp. Policji  w st. spocz Adam Rapacki, Prezes Stowarzyszenia Generałów Policji RP, Społeczeństwo obywatelskie w systemie bezpieczeństwa demokratycznego państwa prawa - część I

10.30-10.45 generalny inspektor Leszek Szreder, były Komendant Główny Policji, Społeczeństwo obywatelskie w systemie bezpieczeństwa demokratycznego państwa prawa - część II

10.45-11.00 prof. dr hab. Arkadiusz Letkiewicz, prof. Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, były Rektor Wyższej Szkoły Poilicji w Szczytnie, były zastępca Komendanta Głównego Policji, Szkolnictwo policyjne wobec nowych wyzwań w kontekście zapewnienia lokalnego bezpieczeństwa

11.00-11.15 dr Rafał Batkowski, b. Komendant Wojewódzki Policji w Radomiu i Poznaniu, Policja przyszłości w demokratycznym państwie

11.15-11.30 nadisnp. Tomasz Klimek-Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, Krajowa mapa bezpieczeństwa na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego

 

Dyskusja

11.40-12.00 PRZERWA

12.00-13.30 Sesja II (Aula 207/208 C)

Moderator: dr hab. Piotr Uziebło, prof. UG

12.00-12.15dr Rafał Batkowski, b. Komendant Wojewódzki Policji w Radomiu i Poznaniu, Lokalny wymiar bezpieczeństwa

12.15-12.30 dr hab. Roman Stawicki, prof. UJK, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Bezpieczeństwo człowieka w niepewnym świecie 

12.30-12.45 dr hab.Zbigniew Kudrzycki, Urząd Gminy w Rozogach, Elekcja władzy wykonawczej w samorządzie terytorialnym w aspekcie bezpieczeństwa jego sprawności instytucjonalnej 

12.45-13.00 mgr inż. Jacek Gross, Starosta Nowodworski
Przewodniczący Zarządu Powiatu
, Ochrona przeciwpowodziowa powiatu nowodworskiego a bezpieczeństwo mieszkańców

13.00-13.15dr Martyna Bluhm, dr hab. Janusz Gierszewski, prof. UP, dr Józef Pruchniak, Uniwersytet Pomorski w Słupsku, SafeTy jako źródło wiedzy o lokalnych zagrożeniach

13.15-13.30 dr Ewa Pachura, ANS w Elblągu, Współdziałanie Policji i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na przykładzie Sopotu

 

Dyskusja

 

 

12.00-13.30 Sesja III (Aula 107/108 C)

Moderator: dr hab. Grażyna Cern, prof. ANS w Elblągu

12.00-12.15 dr Igor Ksenicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Perspektywy udziału polskich jednostek samorządu terytorialnego w powojennej odbudowie Ukrainy

12.15-12.30 dr Paulina Glejt-Uziębło, Wiktoria Różycka, Uniwersytet Gdański, Budżet obywatelski jako forma wspierania bezpieczeństwa ekologicznego – kilka uwag na temat włocławskich rozwiązań normatywnych 

12.30-12.45 dr Paweł Kardasz, ANS w Elblągu,Informatyzacja samorządu terytorialnego na przykładzie doręczeń elektronicznych w ogólnym postępowaniu administracyjnym - analiza problematyki

12.45-13.00 mgr Violetta Radecka-Sinicka, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu, Instytucja wstrzymania wykonania zaskarżonej do sądu administracyjnego uchwały organu jednostki samorządu terytorialnego, jako przejaw bezpieczeństwa obywateli 

13.00-13.15 mgr Michał Kołbuc, Uniwersytet Szczeciński, Straż gminna (miejska) w systemie bezpieczeństwa publicznego na poziomie lokalnym – zadania i funkcje

13.15-13.30 Aleksandra Szałaj, ANS w Elblągu, Analiza głównych kategorii przestępczości w powiecie braniewskim

 

Dyskusja

 

13.30-13.45 PRZERWA

 

 

12.00-13.30 Sesja IV (Aula 109/110 C)

Moderator: dr Henryk Gawroński, prof. uczelni, ANS w Elblągu

12.00-12.15 dr Dariusz P. Kała, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie,

Efektywność wykorzystania środków finansowych przez gminy w powiecie elbląskim na ochotnicze straże pożarne w 2021 r. w świetle artykułu 44 ustawy o finansach publicznych

12.15-12.30 dr Henryk Gawroński, prof. uczelni, ANS w Elblągu,  Gmina w systemie bezpieczeństwa mieszkaniowego w Polsce 

12.30-12.45 dr inż.Tadeusz J. Chruściel, Społeczna Akademia Nauk, filia w Szczecinku, Bezpieczeństwo energetyczne jednostek samorządu terytorialnego

12.45-13.00 dr Oleksandra Oliynychuk, ANS w Elblągu,  Bezpieczeństwo ekonomiczne w czasie wojny w Ukrainie: od wymiaru lokalnego do globalnego

13.00-13.15 Oleksandra Matsiiovska, Daryna Mosiienko, ANS w Elblągu,  Działalność samorządów terytorialnych w zakresie bezpieczeństwa ekologicznego w czasie wojny rosyjsko-ukraińskiej

13.15-13.30 Małgorzata J. Jarzębska, Adrianna Szewc, ANS w Elblągu,  Kształtowanie przestrzeni spółdzielni mieszkaniowej „Sielanka” determinantą bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa społeczności lokalnej

 

Dyskusja

 

13.30-13.45 PRZERWA

 

13.45-15.00 Sesja V Aula (207/208 C)

Moderator: dr hab. Piotr Uziebło, prof. UG

 

13.45-14.00 dr inż. Marcin Bukowski, ANS w Elblągu, Zróżnicowanie przestrzenne poziomu przestępczości w Polsce 

14.00-14.15 dr hab. inż. Tadeusz Liziński, prof. uczelni, ANS w Elblągu, Rola samorządów w ograniczaniu ryzyka klimatycznego w rolnictwie

14.15.-14.30 dr Krzysztof Grablewski, ANS w Elblągu, Bezpieczeństwo społeczne i socjalne na przykładzie działań Elbląskiego Centrum Usług Społecznych

14.30-14.45 dr Ewa Wilk, WGS84 Polska Sp. z o.o., Wykorzystanie uczenia maszynowego w identyfikacji dachów azbestowo - cementowych jako wyzwanie dla samorządu terytorialnego

14.45-15.00 dr Irena Sorokosz, prof. uczelni, ANS w Elblągu, Bezpieczeństwo zdrowia psychicznego jednostki w zadaniach samorządu terytorialnego 

 

Dyskusja

 

13.45-14.45 Sesja VI (Aula 109/110 C)

Moderator: dr Henryk Gawroński, prof. uczelni, ANS w Elblągu

 

13.45-14.00 mgr Joanna Radzioch, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Rola centrum zarządzania kryzysowego w zapewnieniu bezpieczeństwa społeczności lokalnej. Przykład Poznania

14.00-14.15  Kristina Chalkina, Viktoriia Kuptsova, ANS w Elblągu Personalne bezpieczeństwo informacyjne generacji Z i rola samorządu terytorialnego 

14.15-14.30  Tomasz Aszyk, ANS w Elblągu, Zagrożenie cyberprzestępczością małoletnich w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim

 

Dyskusja

15.00 Podsumowanie konferencji (Aula 207/208 C) dr hab. Krzysztof Sidorkiewicz, prof. uczelni

 

Prelegenci

Prof. dr hab. Arkadiusz Letkiewicz 

Emerytowany inspektor policji, w latach 2008–2012 komendant-rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. W latach 2012–2013 zastępca Komendanta Głównego Policji. Profesor nadzwyczajny Politechniki Rzeszowskiej oraz Akademii Humanistycznej w Pułtusku, były profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jest współautorem publikacji zwartych, autorem samodzielnych monografii oraz licznych artykułów z zakresu problematyki zarządzania i szeroko rozumianego bezpieczeństwa wewnętrznego i narodowego. Przygotowany przez Letkiewicza we współautorstwie „Zarys dziejów polskiej policji” wydano w pięciu wersjach językowych. Popularność tej pozycji zadecydowała o jej dwukrotnym wznawianiu.

Leszek Szreder

Generalny inspektor Policji Leszek Szreder (generał dywizji)  w latach 1997–2002 pełnił funkcję komendanta wojewódzkiego policji w Gorzowie Wielkopolskim. W marcu 2002 powołany na stanowisko komendanta wojewódzkiego policji w Gdańsku. Od 29 października 2003 pełnił funkcję komendanta głównego Policji. W 2004 został mianowany na stopień generalnego inspektora Policji. W latach 90. odbył szereg kursów i szkoleń w USA, Wielkiej Brytanii, Holandii i Niemczech w tym kurs z zakresu śledczych technik badania miejsca zdarzenia w Federalnym Centrum Przestrzegania Prawa (Nowy Meksyk, USA); kurs menadżerski na Uniwersytecie Stanowym w Chicago (USA); kurs dla wyższych oficerów Policji w Branshill (Wielka Brytania); polsko-holenderskie szkolenie menadżerskie dla komendantów wojewódzkich Policji w Hadze i Szczytnie; wyższy kurs obrony w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie,  kurs menadżerski na Uniwersytecie Stanowym w Huston (USA).  Jako Komendant Główny Policji utworzył nowe wojewódzkie struktury ds. walki z korupcją; wprowadził nowy system rekrutacji do Policji oraz zmianę systemu szkolenia zawodowego; utworzył Biuro Wywiadu Kryminalnego w KGP i odpowiednie wydziały w jednostkach wojewódzkich. Odznaczony między innymi Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Doktor Rafał Batkowski

Inspektor Policji w stanie spoczynku - służba w latach 1993 – 2017. W tym okresie m.in.: Naczelnik Zarządu Operacji Antyterrorystycznych w Komendzie Głównej Policji (KGP), Zastępca Dyrektora Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP, Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji, Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji oraz Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, Szef Krajowego Biura Interpolu i Członek Zarządu Europolu. Następnie, Pełnomocnik PPL ds. ochrony portu i Szef Służby Ochrony Lotniska im. Chopina w Warszawie. Honorowy Prezes Zarządu w Stowarzyszeniu Ekspertów Bezpieczeństwa RP. Wpisany na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej – Zaświadczenie nr POF-117008. Doradca w zakresie bezpieczeństwa.

 

 

Przewiń do góry