Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Jak zapisać się na studia w ANS w Elblągu?

 

Rekrutacja na rok akademicki 2024/2025 trwa.

 

 

Jesteś obywatelem Ukrainy i chcesz zapisać się na studia w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu? Nic prostszego! Wystarczy, że będziesz kierował się następującymi krokami:

 

KROK 1 - Dostarcz nam wymagane dokumenty

 

KROK 2 - Sprawdź czy możesz studiować bezpłatnie w ANS w Elblągu.

 

KROK 3 - Poczekaj na informację od nas o wynikach rekrutacji.

 

Jeżeli już studiujesz i chcesz przenieść się na studia w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu - kliknij tutaj.

 

 

 

KROK 1 - Wymagane dokumenty

 

Ubiegając się o przyjęcie na studia w ANS w Elblągu w pierwszej kolejności wypełnij formularz dostępny tutaj:

 

formularz rekrutacyjny w języku ukraińskim

 

Następnie dostarcz nam poniższe dokumenty na adres: Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg, Polska.

  • podanie do Rektora ANS w Elblągu;
  • oświadczenie dotyczące statusu pobytu w Polsce,
  • świadectwo uzyskania wykształcenia średniego oraz suplement do świadectwa wraz z tłumaczeniem tych dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych (jeżeli posiadasz PESEL i status UKR nie wymaga się tłumaczenia przysięgłego wykonanego przez tłumacza przysięgłego wpisanego przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych - wystarczy zwykłe tłumaczenie) lub inny dokument uzyskany za granicą, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia. Jeżeli ze względu na działania wojenne prowadzone na terytorium Ukrainy nie posiadasz tego dokumentu to złóż oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji do podjęcia danych studiów wyższych oraz o okolicznościach uniemożliwiających złożenie tego dokumentu,
  • 1 fotografia 35x45 mm, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
  • potwierdzenie znajomości języka polskiego przez rozmowę telefoniczną, Whatsapp/Skype lub poprzez przesłanie skanu certyfikatu potwierdzającego znajomość języka polskiego. Jeżeli znajomość języka polskiego okaże się za niska - zostanie wskazany Ci sposób w jaki możesz ją poprawić,
  • kopię dokumentu urzędowego potwierdzającego przybycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa od dnia 24 lutego 2022r. (jeżeli Ciebie dotyczy),
  • jeżeli nie masz ukończonych 18 lat, niech Twój rodzic lub opiekun prawny wypełni oświadczenie dostępne tutaj.
  • dowód wpłaty opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w wysokości 85 zł. Z opłaty rekrutacyjnej zwolnieni są obywatele Ukrainy korzystający z ochrony czasowej, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku działań wojennych od 24 lutego 2022 r.  Podaną kwotę należy przelać na konto:
   • Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu
    ul. Wojska Polskiego 1
    82-300 Elbląg
    Konto bankowe: Santander Bank Polska S.A. I O/Elbląg
    PL 21 1090 2617 0000 0006 5200 2942
    SWIFT: WBKPPLPP
    Tytułem: "imię i nazwisko, opłata rekrutacyjna, kierunek studiów"

 

KROK 2 - Sprawdź czy możesz studiować bezpłatnie w ANS w Elblągu

 

Studia stacjonarne w języku polskim w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu są bezpłatne dla obywateli Ukrainy:

 1. posiadających ważną Kartę Polaka, lub którym wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
 2. którym udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
 3. którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. posiadających status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. korzystających z ochrony czasowej na terytorium Polski;
 6. którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Polski;
 7. będących małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Polski, mieszkającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 8. którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650);
 9. będących obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub członkami ich rodzin, mieszkającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 10. którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy lub posiadających wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych;
 11. posiadających certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie co najmniej C1, wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Studia stacjonarne w języku polskim w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu  dla obywateli Ukrainy korzystających z ochrony czasowej, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku działań wojennych od 24 lutego 2022 r. są bezpłatne do momentu wygaśnięcia ochrony czasowej (uregulowania dotyczące kandydatów z Ukrainy, o których mowa w art.1 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022r, o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Dz.U. 2022.583 z późn.zm., obowiązują do czasu wygaśnięcia ochrony czasowej, określonej w tej ustawie).

 

Pozostałe osoby wnoszą opłatę w zależności od wybranego instytutu. Wysokośc opłat podana jest w Zarządzeniu Rektora ANS w Elblągu.

 

KROK 3 - Informacje dotyczące rekrutacji

 

Po zakończonym procesie rekrutacji poinformujemy Ciebie mailowo o jej wynikach. Decyzja o przyjęciu na studia zostanie wysłana do Ciebie pocztą.

 

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania skontaktuj się z nami pod nr tel. +48 55 629 05 90 lub e-mail: Turn on Javascript! .

Przewiń do góry